Algemene voorwaarden

CASA Vastgoedmanagement bv

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zins van het woord, die door CASA Vastgoedmanagement bv, ten behoeve van een opdrachtgever wordt verricht.
1.2 Wanneer door CASA Vastgoedmanagement bv offertes worden gedaan, vinden deze plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten van de opdracht.

Artikel 2. Opdrachtverlening.
2.1 Een verzoek tot dienstverlening kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.
2.2 Als voor de dienstverlening volgens de richtlijnen van CASA Vastgoedmanagement bv een vergoeding moet worden betaald, zal door CASA Vastgoedmanagement bv schriftelijk offerte worden gedaan. De overeenkomst tot het verrichten van de gevraagde diensten komt tot stand wanneer CASA Vastgoedmanagement bv een door de opdrachtgever voor akkoord getekend exemplaar van de offerte heeft ontvangen. De opdrachtgever kan ook door middel van een schriftelijke bevestiging opdracht verstrekken. In het geval van opdrachtverlening door een VvE wordt een besluit van de vergadering opgenomen in een van datum voorzien verslag, dan wel een door de voorzitter of contactpersoon ondertekende brief als opdrachtverlening aanvaard.

Artikel 3. Uitvoeringswijze en uitvoeringstermijn.
3.1 Elke voor de uitvoering van de werkzaamheden afgesproken termijn is indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel dat er sprake is van termijnen in het kader van gerechtelijke procedures.
3.2 Wanneer voor de uitvoering van de werkzaamheden een termijn is afgesproken en vervolgens CASA Vastgoedmanagement bv en de opdrachtgever nadere afspraken worden gemaakt die van invloed zijn op de uitvoeringsduur, zal daarbij in goed overleg tevens een nieuwe termijn worden vastgesteld. Deze geldt in beginsel eenmalig, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3.3 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering van CASA Vastgoedmanagement bv gebeurt in onderling overleg. In het geval van opdrachtuitvoering voor een VvE wordt gebruik gemaakt van de leveranciers die de leden middels haar vergadering kenbaar maken. Wanneer de vergadering geen leveranciers aandraagt zal CASA Vastgoedmanagement bv hiervoor zorg dragen.

Artikel 4. Algemene verplichting bij uitvoering.
4.1 De opdrachtgever zal er voor zorg dragen dat CASA Vastgoedmanagement bv tijdig kan beschikken over alle informatie die nodig is om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie komt voor rekening van de opdrachtgever.
4.2 CASA Vastgoedmanagement bv verplicht zich de opgedragen werkzaamheden op basis van de verschafte informatie vakkundig en adequaat uit te voeren.
4.3 CASA Vastgoedmanagement bv en de opdrachtgever dienen elkaar ten alle tijden te informeren over de omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander, gelet op een goede uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, op de hoogte moet zijn.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid.
5.1 CASA Vastgoedmanagement bv verbindt zich er op toe te zien, dat vertrouwelijke informatie die in het kader van de opgedragen werkzaamheden door de opdrachtgever wordt verschaft, dienovereenkomstig wordt behandeld. De opdrachtgever verbindt zich het eventuele vertrouwelijke karakter van de verschafte informatie aan te duiden in gevallen, waarin dat niet zonder meer als evident kan worden beschouwd.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1 De uit de opgedragen werkzaamheden voortvloeiende resultaten als brieven, adviezen, memoires, folders, berekeningen, rapportages, onderzoeksresultaten, modellen, sheets en schema’s zijn in beginsel alleen bestemd voor de opdrachtgever. Afgezien van de gevallen waarin dat vanzelfsprekend voortvloeit uit de opgedragen werkzaamheden is verspreiding, openbaarmaking en verveelvoudiging slechts toegestaan wanneer daartegen van de zijde van CASA Vastgoedmanagement bv geen bezwaren bestaan. Het toestaan door de opdrachtgever van gebruik van resultaten door derden gebeurt voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 7. Prijs en betaling.
7.1 De opgedragen werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief dan wel tegen een vastgestelde prijs.
7.2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde tarieven worden jaarlijks aangepast. Het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden is bepalend voor de hoogte van het toepasselijke uurtarief.
7.3 Wanneer voor de opgedragen werkzaamheden een uurtarief is afgesproken, vindt de facturering een keer per maand plaats op basis van het aantal uren dat aan de opgedragen werkzaamheden is besteed en naar gelang van de voortgang van de werkzaamheden. Wanneer bij opdrachtverstrekking een vast aantal uren is afgesproken, zal nooit meer dan het afgesproken aantal uren worden gedeclareerd. Wanneer het aantal uren bij de opdrachtverstrekking uitdrukkelijk op basis van schatting heeft plaatsgevonden, zal de facturering van het aantal overschrijdende uren plaatsvinden nadat hier schriftelijk overeenstemming is bereikt.
7.4 Wanneer voor de opgedragen werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en deze werkzaamheden een langere looptijd hebben, vindt de facturering periodiek en pro rato plaats.
7.5 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur. Wanneer binnen deze termijn niet wordt betaald, is sprake van verzuim en is de opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd.Tevens komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Als redelijke kosten wordt in ieder geval beschouwd de kosten die CASA Vastgoedmanagement bv terzake aan de door haar ingeschakelde incassogemachtigde heeft te voldoen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.
8.1 Indien de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden schade meent te hebben geleden, dient hij dat per omgaande schriftelijk aan CASA Vastgoedmanagement bv te melden.
8.2 CASA Vastgoedmanagement bv is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst , stagnatieschade, gevolgschade, noch voor schade die voortvloeit uit door CASA Vastgoedmanagement bv verstrekte adviezen.
8.3 CASA Vastgoedmanagement bv past in voorkomende gevallen de Wet Ketenaansprakelijkheid toe en erkent derhalve geen aanspraken van contracten ter zake.
8.4 Onverminderd het gestelde in lid 2 van dit artikel is de eventuele aansprakelijkheid van CASA Vastgoedmanagement bv voor haar toe te rekenen tekortkomingen in verband met de uit te voeren werkzaamheden beperkt tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot de waarde van de tegenprestatie van de opdrachtgever, dat echter in ieder geval met een maximum van € 10.000,00. De schade als bedoeld in dit artikel, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan schriftelijk aan CASA Vastgoedmanagement bv te zijn gemeld, onder opgaaf van gespecificeerde kosten. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van CASA Vastgoedmanagement bv is gebracht, komt niet in aanmerking voor vergoeding, tenzij cliënt aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden.

Artikel 9. Opzegging en ontbinding.
9.1 Zowel CASA Vastgoedmanagement bv als opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Er geldt een opzeggingstermijn van twee maanden. Opzegging gebeurd aan het einde van de maand.
9.2 Bij opzegging zal door CASA Vastgoedmanagement bv kosten in rekening worden gebracht voor het muteren en afhandelen van de administratie.
9.3 De overeenkomst tussen CASA Vastgoedmanagement bv en cliënt wordt zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, dan wel wordt toegelaten tot de Schuldsanering natuurlijke Personen (WSNP), of door beslaglegging , onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boeteschuld erkent.

Artikel 10. Geschillenbeslechting.
10.1 Wanneer tussen CASA Vastgoedmanagement bv en de opdrachtgever een verschil van mening ontstaat in verband met de opgedragen werkzaamheden, zullen partijen in overleg treden over de wijze waarop een dergelijk geschil in der minne kan worden opgelost. Wanneer dat geen reële mogelijkheid blijkt, zal de meest gerede partij het geschil voorleggen aan de rechtbank te Almelo, behoudens indien het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter.